Społeczna odpowiedzialność biznesu

Środowisko to nasze wspólne dobro. 

Co to jest CSR? 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (z angielskiego CSR - Corporate Social Responsibility) oznacza koncepcję, według której firmy oraz przedsiębiorstwa przykładają szczególną uwagę otoczeniu, już na etapie planowania swojej działalności biznesowej.

Firmy, które pragną osiągnąć stabilną pozycję rynkową, powszechny szacunek oraz prestiż muszą po prostu liczyć się z otoczeniem. CSR zakłada, że działalność biznesowa firm wpływa na otaczające je środowisko zarówno pod względem społecznym, wpływając na elementy takie jak - zatrudnienie, konsumpcja, rozwój regionów, rewitalizacja poszczególnych obszarów miejskich, jak również ze środowiskiem, regulując: wykorzystywanie surowców naturalnych, zanieczyszczanie środowiska itd.

Z tego powodu uważa się, że firmy powinny aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności, która znajduje się wokół nich. Społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwa muszą prowadzić jasną politykę zatrudnienia, która nie dyskryminuje osób niepełnosprawnych.

Dobre praktyki CSR

Dobre praktyki można najprościej podsumować jako przyjęte normy działania firmy, mieszczące się w ramach działań społecznie odpowiedzialnych, które zostały przygotowane pod kątem danej grupy interesariuszy lub wchodzą w skład ogólnej strategii CSR firmy. Dobre praktyki CSR mają za zadanie stanowić przykład jak w danej sytuacji firma wywiązuje się ze swoich zadań w sposób, który jest społecznie odpowiedzialny. Z tego powodu firmy bardzo często, w ramach prezentacji dobrych praktyk przedstawiają przełomowe rozwiązania,

Ekologia a działania CSR

Ogromne znaczenie dla społecznej odpowiedzialności biznesu mają działania ekologiczne prowadzone przez firmy. Ekologia jest szczególnym polem działania, ponieważ reprezentuje ona stosunek firmy do jednego z najważniejszych aspektów istnienia wszelkich organizacji.

Odpowiedzialne zarządzanie energią elektryczną, oszczędne wykorzystywanie stale kurczących się surowców naturalnych oraz właściwe zarządzanie odpadkami to niektóre z aspektów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw pod względem ekologii. Dobrze przygotowany plan CSR powinien określać również normy oraz sposoby ochrony środowiska przyjęte przez firmę, mające na celu redukcję negatywnego wpływu na środowisko, wywieranego przez firmę w czasie jej funkcjonowania.

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich firm, które pragną budować społeczną odpowiedzialność biznesu poprzez odpowiedzialne zarządzanie zużytym sprzętem elektronicznym a mianowicie starymi telefonami komórkowymi.

Książki o CSR

Stale rosnąca rola społecznej odpowiedzialności biznesu w prowadzeniu nowoczesnych przedsiębiorstw zaowocowała większą ilością publikacji na ten temat. Z łatwością można trafić na książki skupiające się ogólnie na zasadach CSR, jak również podręczniki dla managerów, dyrektorów lub nawet studentów.