Nasz serwis WWW, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Koszyk Koszyk (0)

882 896 725

Skup telefonów komórkowych - używanych, nowych, uszkodzonych

Regulamin programu poleceń

REGULAMIN PROGRAMU „POLECAJ I ZARABIAJ” 
W SERWISIE WWW.SKUP-TELEFONOW.EU

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z programu poleceń będącego częścią serwisu www.skup-telefonow.eu, a także ogólne warunki umów zawieranych za pomocą serwisu.
2. Program poleceń serwisu www.skup-telefonow.eu administrowany jest przez Moby.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jana Długosza 68, 51-162 Wrocław, wpisaną do rejestru Sądu Rejonowego dla Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy KRS:0000435984, o kapitale zakładowym: 5 000,00 zł, REGON: 021986625, NIP: 898-220-16-48.
3. Stroną każdej umowy zawartej w ramach programu poleceń serwisu www.skup-telefonow.eu jest Moby.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jana Długosza 68, 51-162 Wrocław, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł, KRS: 0000435984, REGON: 021986625, NIP: 898-220-16-48.
4. Korzystanie z programu poleceń serwisu umożliwi Uczestnikom, którzy dokonali niezbędnej rejestracji, polecenie serwisu swoim znajomym. Za skuteczną rekomendację serwisu Uczestnik otrzymuje prowizję ustaloną przez Moby.pl w tabeli prowizji.


§ 2
Definicje

1. Organizator: organizatorem jest Moby.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Jana Długosza 68, 51-162. KRS: 0000435984 NIP: 8982201648, Regon: 021986625
2. Program polecaj i zarabiaj: zwany również programem lub programem poleceń. Funkcjonalność w portalu skup-telefonow.eu, która umożliwia rekomendowanie serwisu skup-telefonow.eu, przeglądanie statystyk dotyczących poleceń oraz wypłatę prowizji. 
3. Prowizja: kwota uzyskana poprzez dokonanie skupu telefonów komórkowych przez odbiorcę rekomendacji. Wartość prowizji wskazane są w Tabeli Prowizji. Prowizja naliczana jest tylko w przypadku skupów sfinalizowanych. Podstawą obliczenia prowizji jest kwota końcowa całego zlecenia, niezawierająca kosztów transportów.
4. Tabela prowizji: zestawienie wartości prowizji naliczanej za każdy skup sfinalizowany, dokonany przez odbiorcę rekomendacji. Tabela prowizji dostępna w regulaminie w §8.
5. Uczestnik: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, jest posiadaczem konta w serwisie skup-telefonow.eu wykorzystująca narzędzia wewnętrzne portalu do działań promocyjnych na rzecz skup-telefonow.eu.
6. Odbiorca Rekomendacji: Osoba, która poprzez rekomendację dokonała skupu telefonu komórkowego i jednocześnie: jest osobą fizyczną która ukończyła 18 lat, jest uprawniona do sprzedaży telefonu komórkowego, nigdy wcześniej nie skorzystała z innej rekomendacji serwisu skup-telefonow.eu, nigdy wcześniej nie była klientem portalu www.skup-telefonow.eu
7. Rekomendacja: zwana także poleceniem, polecenie serwisu przez Uczestnika za pośrednictwem funkcjonalności serwisu skup-telefonow.eu Osobom nie będącym klientami portalu skup-telefonow.eu
8. Skuteczne polecenie: Skutecznym poleceniem nazywamy skup sfinalizowany dokonany przez odbiorcę rekomendacji.

§ 3
Uczestnicy

1. Uczestnikiem niniejszego programu partnerskiego może być osoba fizyczna, prowadząca lub nie prowadząca działalności gospodarczej będąca obywatelem Polski.
2. Uczestnik musi być zarejestrowany w serwisie www.skup-telefonow.eu, jednak nie musi być klientem serwisu w zakresie sprzedaży telefonów komórkowych. Użytkownik może pełnić rolę polecającego serwis nie będąc wcześniej stroną transakcji kupna sprzedaży w Moby.pl.
3. Podmioty określone w pkt. 1 muszą mieć miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Uczestnikiem może być tylko osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyła 18 lat.
5. Użytkownik oświadcza że podane dane przy procesie rejestracyjnym są danymi rzeczywistymi.

§ 4
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy są działania promocyjne na rzecz portalu www.skup-telefonow.eu, wykonywane za pośrednictwem narzędzi udostępnionych Uczestnikom programu „Polecaj i zarabiaj” opisane w pkt. 2 § 4.
2. Uczestnik serwisu www.skup-telefonow.eu korzystający z programu „Polecaj i zarabiaj” ma do dyspozycji narzędzia do promowania serwisu, udostępnione przez administratora serwisu firmę Moby.pl. Narzędziami są: 
2.1. Polecanie serwisu znajomym przez aplikację facebook.
Uczestnik może polecić serwis za pomocą własnego konta na facebook'u poprzesz: wysłanie automatycznej prywatnej wiadomości do znajomych, zapostowanie wiadomości na osi czasu Swojej lub znajomego, udostępnienie postu o skupie telefonów komórkowych danej grupie lub udostępnienie tekstu na stronie którą zarządzasz. Wysyłana wiadomość będzie zawierała bezpośredni link przenoszący na stronę logowania oraz kod promocyjny dzięki któremu, osoba otrzymująca wiadomość, otrzymuje bonus w wysokości 10% wartości sfinalizowanego zlecenia sprzedaży. Bonus obowiązuje tylko i wyłącznie przy sprzedaży telefonów używanych.
2.2. Polecenie serwisu znajomych poprzez adresy e-mail.
Uczestnik wybierając metodę polecenia poprzez wiadomość e-mail, musi wpisać lub zaimportować listę maili znajomych do specjalnie przygotowanego formularza. Po zakończeniu tej operacji następuje wysyłanie wiadomości email na wskazane adresy mailowe. Wiadomości zawiera bezpośredni link przenoszący na stronę logowania oraz kod promocyjny dzięki któremu, osoba otrzymująca wiadomość, otrzymuje bonus w wysokości 10% wartości sfinalizowanego zlecenia sprzedaży. Bonus obowiązuje tylko i wyłącznie przy sprzedaży telefonów używanych.
3. Uczestnik polecając serwis za pośrednictwem facebook'a lub wiadomości e-mail oświadcza iż robi to dobrowolnie oraz za zgodą właścicieli kont na facebooku lub kont e-mail, którym zamierza wysłać wiadomość promującą serwis www.skup-telefonow.pl


§ 5 Czas trwania Programu


Program trwa od 01.12.2014 roku do odwołania.

§ 6
Procedura zawarcia i realizacji umowy w ramach programu poleceń

1. Każdy użytkownik serwisu www.skup-telefonow.eu może zawrzeć umowę z Moby.pl Sp. z o.o. W ramach programu poleceń.
2. Aby wziąć udział w programie poleceń należy posiadać konto w serwisie www.skup-telefonow.eu oznaczone loginem i zabezpieczone hasłem.
3. Po zalogowaniu na stronie www.skup-telefonow.eu należy otworzyć zakładkę „profil” a następnie wcisnąć przycisk „Polecaj i zarabiaj”. Na ekranie zostaną wyświetlone dwa sposoby na polecenie serwisu skup-telefonow.eu, polecenie za pośrednictwem własnego konta Facebook lub wysłanie zaproszenia w postaci wiadomości e-mail na podane podane przez Użytkownika adresy.
4. Po wyborze jednego z dwóch sposobów i zaakceptowaniu listy dystrybucyjnej wiadomość jest wysyłana automatycznie do osób wskazanych przez Użytkownika. Wiadomość jest personalizowana, co oznacza iż w wiadomości polecającej wyraźnie jest wskazane od kogo polecenie zostało wysłane.
5. Wiadomości są wysyłane z serwerów na których zainstalowany jest serwis www.skup-telefonow.eu.
6. Po wysłaniu polecenia, poprzez wiadomość mailową, Użytkownik może monitorować skuteczność wysłanych wiadomości. W zakładce „Statystyki” Użytkownik może zobaczyć który adres mailowy, do którego zostało wysłane polecenie, założył konto w serwisie oraz na jaką kwotę sfinalizował zlecenia sprzedaży. 
7. Po sfinalizowaniu zleceń sprzedaży na konto polecającego naliczona jest prowizja za polecenie, zgodnie z Tabelą prowizji.
8. Wypłatę można zrealizować gdy aktualne saldo jest wyższe niż 20 zł. Gdy saldo przekroczy wartość 2000 zł. Kwota ta zostanie automatycznie zgłoszona do wypłaty. Prowizję można również doliczyć do kwoty sprzedawanego telefonu w serwisie, zaznaczając checkbox „wypłać moje prowizje z poleceń z wartością skupu” . Po zaznaczeniu tej opcji kwota z prowizji zostanie doliczona do kwoty uzyskanej za sprzedaż telefonu komórkowego w serwisie skup-telefonow.pl 9. Środki z tytułu prowizji będą wypłacane w terminie 7 dni od zgłoszenia chęci wypłaty oraz uzupełnienia dokumentów nadesłanych przez Moby.pl. Moby wystąpi do Uczestnika z prośbą o podpisanie regulaminu i wysłanie go na adres siedziby Moby.pl oraz uzupełnienie podania z danymi:
imię i nazwisko
pesel
adres
urząd skarbowy
skan dowodu osobistego
nr rachunku bankowego


Prowizja z tytułu poleceń, która nie zostanie wypłacona, przez okres 1 roku od ostatniej naliczonej prowizji, zostaje anulowana. 
10. Akceptacja niniejszego regulaminu oraz nadesłanie dokumentów o któych mowa w § 6 pkt. 9, jest traktowana jako podpisanie umowy ze spółką Moby.pl Sp. z o.o. w ramach której użytkownik świadczy usługi marketingowe.

 

§ 7
Prowizje

1. Prowizja przyznawana jest zgodnie z tabelą prowizji umieszczoną w regulaminie (§8 )
2. Prowizje naliczane są jedynie za sfinalizowane zlecenia sprzedaży Odbiorcy Rekomendacji.
3. Premia naliczana jest do trzeciego poziomy powiązania, czyli uczestnik będzie miał naliczane prowizje od skupów odbiorców rekomendacji wysłanych nie tylko bezpośrednio od niego. Schemat naliczania prowizji poniżej:


Objaśnienia do schematu:
Załóżmy że każdy uczestnik ze schematu dokonał sprzedaży telefonu w serwisie. Wszyscy Uczestnicy są powiązani bezpośrednio lub pośrednio z głównym uczestnikiem U. Uczestnik U będzie otrzymywał prowizję aż do 3 poziomu powiązań czyli od uczestników:
Poziom I: U1,1; U1,2
Poziom II: U2,1; U2,2; U2,3; U2,4
Poziom III: U3,1; U3,2; U3,3; U3,4; U3,5; U3,6; U3,7; U3,8;
Uczestnicy z poziomy 4 i 5 nie zarabiają już na uczestnika głównego, ale zarabiają na uczestników powiązanych na 3 poziomy w górę. 
Biorąc pod uwagę Uczestnika U2,1 to naliczana jest mu prowizja za sprzedaż uczestników:
Pioziom I: U3,1; U3,2
Poziom II: U4,1
Poziom III: U5,1
4. Prowizja naliczana jest na podstawie tabeli prowizji (§8). Podstawą naliczanej prowizji jest końcowa wartość zlecenia sfinalizowanego, bez ujmowania kosztów transportu.

5. Prowizje będą wypłacane w polskich złotych, na rachunek bankowy założony w polskim banku.

6. Moby.pl zastrzega sobie prawo do zmian w Tabeli prowizji. O zmianach uczestnicy będą powiadamiani najpóźniej na 14 dni od ich wprowadzenia.

§ 8
Tabela prowizji


Prowizję dzielimy na dwa rodzaje. 
I) opłata stała naliczana tylko na poziomie I


II) Opłata prowizyjna naliczana na wszystkich poziomach powiązań

 

§ 9
Regulacje podatkowe


1. Do końca lutego, roku następnego po dokonaniu wypłaty z tytułu poleceń, Moby zobowiązuje się do wysłania Uczestnikowi oraz Odpowiedniemu Urzędowi Skarbowemu informację o dochodach związanych z działaniami rekomendacyjnymi serwis www.skup-telefonow.eu. 
2. Uczestnik ma obowiązek odprowadzić podatek dochodowy z tytułu dochodów osiągniętych przy współpracy z firmą Moby.pl.

 

Regulamin portalu skup-telefonow.eu