Nasz serwis WWW, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Koszyk Koszyk (0)

882 896 725

Skup telefonów komórkowych - używanych, nowych, uszkodzonych

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego
www.skup-telefonow.eu

 

Serwis internetowy www.skup-telefonow.eu obsługiwany za pomocą strony internetowej www.skup-telefonow.eu administrowany jest przez Moby.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu www.skup-telefonow.eu, a także ogólne warunki umów sprzedaży zawieranych za pomocą serwisu.
2. Serwis www.skup-telefonow.eu administrowany jest przez Moby.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jana Długosza 68, 51-162 Wrocław, wpisaną do rejestru Sądu Rejonowego dla Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000435984, o kapitale zakładowym: 5 000 zł, REGON: 021986625, NIP: 898-220-16-48.
3. Stroną każdej umowy sprzedaży zawartej w ramach serwisu www.skup-telefonow.eu jest Moby.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jana Długosza 68, 51-162 Wrocław, o kapitale zakładowym 5 000 zł, KRS: 0000435984, REGON: 021986625, NIP: 898-220-16-48.
4. Korzystanie z serwisu umożliwi Użytkownikom, którzy dokonali niezbędnej rejestracji, zawarcie umowy sprzedaży. Przedmiotem umowy sprzedaży są telefony komórkowe oferowane przez Użytkowników, za cenę określoną przez Moby.pl.

§ 2
Użytkownicy

1. Użytkownikiem niniejszego serwisu może być osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej lub osoba prowadząca działalność gospodarczą, która korzystając z serwisu nie będzie zawierała umów w ramach prowadzenia przez siebie działalności gospodarczej.
2. Podmioty określone w zdaniu poprzedzającym muszą mieć miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Użytkownikiem może być tylko osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Użytkownik oświadcza że podane dane przy procesie rejestracyjnym są danymi rzeczywistymi, a sprzedawany przedmiot jest jego własnością.

§ 3
Rejestracja

1. Rejestracji w serwisie internetowym dokonuje się wypełniając formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie www.skup-telefonow.eu, poprzez wskazanie wymaganych w formularzu danych.
2. Po wypełnieniu formularza należy zaakceptować postanowienia regulaminu.
3. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, wskazanych w formularzu. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są tylko i wyłącznie w związku z funkcjonowaniem serwisu www.skup-telefonow.eu. Administratorem danych osobowych jest spółka Moby.pl która zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w sposób zapewniający ochronę i bezpieczeństwo.
4. Następnie na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca dokonanie rejestracji. Po rejestracji konto zostanie automatycznie aktywowane.
5. Podmiot, który dokonał czynności i spełnił warunki określone w niniejszym paragrafie staje się Użytkownikiem serwisu www.skup-telefonow.eu i może po zalogowaniu korzystać ze wszystkich funkcji serwisu w sposób określony w niniejszym regulaminie.
6. Moby.pl zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji danego Użytkownika, jeżeli poweźmie informacje uniemożliwiające w jego ocenie dokonanie rejestracji, a przede wszystkim informacje uprawdopodabniające, że Użytkownik narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub w jakikolwiek inny sposób zostanie poddana w wątpliwość wiarygodność i uczciwość Użytkownika.
7. Moby.pl zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wykluczenia Użytkownika z korzystania z serwisu www.skup-telefonow.eu w sytuacji, gdy poweźmie informacje uprawdopodabniające, iż dany Użytkownik narusza w jakikolwiek sposób postanowienia niniejszego regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, lub w jakikolwiek inny sposób zostanie poddana w wątpliwość wiarygodność i uczciwość Użytkownika.

§ 4
Cena

1. Cena za jaką Użytkownik może sprzedać telefon mający być przedmiotem umowy sprzedaży ustalana jest przez Moby.pl.
2. Na stronie www.skup-telefonow.eu cena została wskazana przy każdym przedstawionym modelu telefonu. Domyślnie przypisana cena dotyczy jedynie telefonów nowych, spełniających warunki określone w § 6 ust. 2. Aby sprawdzić cenę za telefony używane, spełniające warunki określone w § 6 ust. 3, należy zaznaczyć pole o nazwie „Używany”.
3. Jeżeli po otrzymaniu od Użytkownika telefonu, na skutek weryfikacji technicznej, stwierdzone zostanie, że telefon nie spełnia wymogów określonych w § 6 ust. 2.lub § 6 ust. 3., cena, o której mowa w ustępie poprzedzającym przestaje obowiązywać. W tej sytuacji Moby.pl dokonuje ponownej wyceny telefonu, po czym informuje Użytkownika o zmianie ceny wskazanej na stronie internetowej i przedstawia cenę nową. W zależności od jej zaakceptowania lub też nie, przez Użytkownika, dalsza część procedury odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami określonymi w § 5 ust. 9.

§ 5
Procedura zawarcia i realizacji umowy sprzedaży

1. Użytkownicy serwisu www.skup-telefonow.eu za pośrednictwem www.skup-telefonow.eu mogą zawierać umowy sprzedaży z Moby.pl.
2. Aby rozpocząć proces zawierania umowy Użytkownik powinien się zalogować używając wskazany w procesie rejestracji login i hasło.
3. Po zalogowaniu na stronie www.skup-telefonow.eu należy skorzystać z opcji wyszukiwania.
4. Przy każdym modelu telefonu znajdującym się na stronie www.skup-telefonow.eu podana jest kwota stanowiąca oferowaną cenę za dany model telefonu.
5. Jeżeli Użytkownik akceptuje oferowaną cenę, należy wybrać opcję „sprzedaj”. Po dokonaniu tej czynności Użytkownik otrzyma na swój adres e-mail informację, iż procedura jest na etapie weryfikacji formalnej.
6. Po zakończeniu weryfikacji formalnej Użytkownik otrzyma na swój adres e-mail potwierdzenie przyjęcia oferty sprzedaży lub informację o jej odrzuceniu.
7. W przypadku odrzucenia, wszelkie dotychczasowe czynności dokonane przez Użytkownika uznane są za niebyłe.
8. Po otrzymaniu przez Użytkownika informacji o przyjęciu oferty sprzedaży otrzyma on informację dotyczącą sposobu dostarczenia telefonu do Moby.pl. Sposób dostarczenia określony będzie zgodnie z § 7 niniejszego regulaminu. W przypadku odbioru telefonu przez kuriera, dzień i data będą indywidualnie uzgadniane z Użytkownikiem.
9. W przypadku dostarczenia telefonu drogą pocztową, Użytkownik w terminie 14 dni od momentu uzyskania w tym przedmiocie informacji zobowiązany jest do jego wysyłki. W przypadku dostarczenia telefonu za pośrednictwem kuriera Użytkownik zobowiązany jest do przekazania telefonu kurierowi w dniu wcześniej ustalonym. Jeżeli Użytkownik nie dochowa ww. terminów i dokona wysyłki telefonu po upływie 14 dni lub nie przekaże telefonu kurierowi w ustalonym dniu, ale dostarczenie telefonu nastąpi przed upływem 30 dni od dnia otrzymania informacji o sposobie dostarczenia telefonu, zastrzega się, iż jeżeli w tym czasie dojdzie do zmiany ceny przedmiotowego telefonu Użytkownika obowiązuje cena nowa. Jeżeli Użytkownik nie dostarczy telefonu przed upływem 30 dni wszelkie dotychczasowe czynności i ustalenia obu stron uważa się za niebyłe. Dostarczenie telefonu przez Użytkownika powinno odbywać się zgodnie z informacjami otrzymanymi od Moby.pl drogą mailową, a także zgodnie z § 7 niniejszego regulaminu.
10. Moby.pl po otrzymaniu telefonu, zgodnie z wyznaczonymi terminami, dokona jego weryfikacji w celu sprawdzenia, czy spełnia on warunki określone w § 6. W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji telefonu Moby.pl poprzez wiadomość e-mail poinformuje Użytkownika o pozytywnym zakończeniu weryfikacji, po czym Moby.pl dokona zapłaty na konto wskazane przez Użytkownika, w kwocie oferowanej i zaakceptowanej przez Użytkownika. Po dokonaniu zapłaty przez Moby.pl umowę sprzedaży uznaje się za zawartą.
11. Jeżeli telefon nie będzie spełniał wymagań określonych w § 6, co skutkować będzie uznaniem telefonu jako niesprawny, Moby.pl poinformuje o tym Użytkownika W opisanej powyżej sytuacji, cena wskazana na stronie internetowej przestaje obowiązywać, a Moby.pl, zgodnie ze wskazaniem w § 4 ust. 3. zaoferuje nową cenę za dany telefon. W przypadku jej zaakceptowania przez Użytkownika, Moby.pl dokona jej zapłaty na wskazane konto, po czym umowa sprzedaży uznana zostanie za zawartą. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika nowo zaproponowanej ceny, Moby.pl odeśle przedmiotowy telefon, a koszty wysyłki poniesie Użytkownik. W tej sytuacji umowa sprzedaży nie zostaje zawarta.
12. Brak akceptacji przez użytkownika nowo zaproponowanej ceny oraz brak opłacenia kosztów transportu w terminie 14 dni od daty poinformowania użytkownika o konieczności zapłaty, będzie jednoznaczne z akceptacją nowych warunków zaproponowanych przez Moby.
13. Użytkownik ma prawo do złożenia więcej niż jednej oferty sprzedaży telefonu podczas jednego logowania.
14. Zakres terytorialny umowy sprzedaży dotyczy tylko terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym regulaminie może być nowy telefon komórkowy, określony w ust. 2 niniejszego paragrafu, jak również telefon używany, określony w ust. 3 niniejszego paragrafu. W obu przypadkach telefon musi być pozbawiony jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich.
2. Za nowy telefon uważa się taki, który:
- jest w pełni sprawny i działa we wszystkich polskich sieciach 
- jest nieużywany, zakupiony co najmniej 6 miesięcy przed datą sprzedaży telefonu w serwisie skup-telefonow.pl
- posiada niezniszczone oryginalne opakowanie,
- posiada sprawne oryginalne akcesoria
- posiada oryginalne zabezpieczenia np.: folie na wyświetlaczu,
- posiada kartę gwarancyjną oraz ważną gwarancję co najmniej 12 miesięcy ( weryfikacja na podstawie pierwotnego dowodu zakupu )
3. Za używany telefon uważa się taki, który:
- włącza się i wyłącza,
- jest w pełni funkcjonalny, działa we wszystkich polskich sieciach
- posiada sprawny wyświetlacz - wyświetlacz nie posiada martwych pikseli
- posiada sprawną baterię. Bateria spuchnięta jest uważana jako uszkodzona.
- nosi normalne ślady użytkowania, nie posiada wielkich rys - nie nosi uszkodzeń mechanicznych
- nie był zalany
4. Telefon mający być przedmiotem umowy sprzedaży musi być własnością użytkownika oferującego dany telefon.

§ 7
Dostarczenie telefonu

1. Sposób dostarczenia telefonu określany jest przez użytkownika podczas składania zlecenia skupu.
2. Wybór sposobu transportu wiąże się ze zmianą ceny skupu.
3. Użytkownik może wybrać spośród trzech sposobów sposobów dostarczenia telefonu:
a) transport własny – cena skupu nie ulega zmianie
b) przesyłka pocztą polską – cena skupu ulegnie pomniejszeniu o 8 zł.
c) przesyłka kurierska – cena skupu ulegnie pomniejszeniu o 15 zł.

4. Telefon powinien być wysłany przez użytkownika na adres:
Moby.pl Sp. z o.o., ul. Jana Długosza 68 , 51-162 Wrocław.
5. We wszystkich przypadkach telefon powinien być zapakowany w sposób nie wskazujący na zawartość przesyłki oraz tak, aby był należycie zabezpieczony przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi. W żadnym wypadku Moby.pl nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie telefonu.
6. Zakres terytorialny dostarczenia telefonu obejmuje jedynie obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 8
Warunki reklamacji

1. Niniejszy regulamin przewiduje możliwość składania reklamacji przez Użytkowników serwisu.
2. Podstawą reklamacji może być nie wykonywanie na rzecz Użytkownika usług w ramach serwisu www.skup-telefonow.eu lub wykonywanie ich w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.
3. Reklamację należy złożyć wysyłając taką informację na adres e-mail: biuro@skup-telefonow.eu, w temacie wiadomości wpisując „Reklamacja” lub pocztą na adres wskazany w § 6 ust. 6, w terminie 7 dni od momentu zaistnienia podstawy reklamacji.
4. Moby.pl po przyjęciu i rozpoznaniu przedmiotu reklamacji dokonuje odpowiedzi na reklamację, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację odbywa się poprzez wysłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail lub pocztą. Termin rozpatrzenia reklamacji, z uzasadnionych przyczyn może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do jej dokładnego rozpatrzenia.
5. Jeżeli Moby.pl uzna reklamację za zasadną niezwłocznie poweźmie wszelkie działania aby w przyszłości zapobiec powstawaniu wszelkim podstawom reklamacji.
6. W przypadku uznania reklamacji za bezzasadną Moby.pl poinformuje Użytkownika o tym rozstrzygnięciu wraz z jego uzasadnieniem. Za bezzasadną uznaje się m.in. taką reklamację, której podstawą, w ocenie Użytkownika, są nieprawidłowe działania Moby.pl, podejmowane jednak na skutek nieprawidłowego zachowania/ korzystania z serwisu www.skup-telefonow.eu przez Użytkownika, do których w rzeczywistości Moby.pl jest uprawnione.

§ 9
Zmiana regulaminu, cennika itp.

1. Moby.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany cen telefonów wskazanych na stronie www.skup-telefonow.eu.
2. Moby.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Informacja o zmianie treści regulaminu zostanie zamieszona na stronie głównej www.skup-telefonow.eu.
3. W przypadku zmiany cennika lub regulaminu w trakcie procedury zmierzającej do zawarcia umowy sprzedaży zastosowanie mają ceny oraz postanowienia regulaminu przed dokonaną zmianą. Należy stosować cenę nową, o czym stanowi § 5 ust. 10 jeżeli Użytkownik nie dokona wysyłki telefonu po upływie 14 dni, a przed upływem 30 dni lub nie wyda telefonu kurierowi, a cena w tym czasie ulegnie zmianie.
4. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną lub z umów sprzedaży rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Moby.pl.
5. Poza postanowieniami zawartymi w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw prawa polskiego.


REGULAMIN PROGRAMU „POLECAJ I ZARABIAJ”
W SERWISIE WWW.SKUP-TELEFONOW.EU

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z programu poleceń będącego częścią serwisu www.skup-telefonow.eu, a także ogólne warunki umów zawieranych za pomocą serwisu.
2. Program poleceń serwisu www.skup-telefonow.eu administrowany jest przez Moby.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jana Długosza 68, 51-162 Wrocław, wpisaną do rejestru Sądu Rejonowego dla Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy KRS:0000435984, o kapitale zakładowym: 5 000,00 zł, REGON: 021986625, NIP: 898-220-16-48.
3. Stroną każdej umowy zawartej w ramach programu poleceń serwisu www.skup-telefonow.eu jest Moby.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jana Długosza 68, 51-162 Wrocław, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł, KRS: 0000435984, REGON: 021986625, NIP: 898-220-16-48.
4. Korzystanie z programu poleceń serwisu umożliwi Uczestnikom, którzy dokonali niezbędnej rejestracji, polecenie serwisu swoim znajomym. Za skuteczną rekomendację serwisu Uczestnik otrzymuje prowizję ustaloną przez Moby.pl w tabeli prowizji.


§ 2
Definicje

1. Organizator: organizatorem jest Moby.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Jana Długosza 68, 51-162. KRS: 0000435984 NIP: 8982201648, Regon: 021986625
2. Program polecaj i zarabiaj: zwany również programem lub programem poleceń. Funkcjonalność w portalu skup-telefonow.eu, która umożliwia rekomendowanie serwisu skup-telefonow.eu, przeglądanie statystyk dotyczących poleceń oraz wypłatę prowizji.
3. Prowizja: kwota uzyskana poprzez dokonanie skupu telefonów komórkowych przez odbiorcę rekomendacji. Wartość prowizji wskazane są w Tabeli Prowizji. Prowizja naliczana jest tylko w przypadku skupów sfinalizowanych. Podstawą obliczenia prowizji jest kwota końcowa całego zlecenia, niezawierająca kosztów transportów.
4. Tabela prowizji: zestawienie wartości prowizji naliczanej za każdy skup sfinalizowany, dokonany przez odbiorcę rekomendacji. Tabela prowizji dostępna w regulaminie w §8.
5. Uczestnik: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, jest posiadaczem konta w serwisie skup-telefonow.eu wykorzystująca narzędzia wewnętrzne portalu do działań promocyjnych na rzecz skup-telefonow.eu.
6. Odbiorca Rekomendacji: Osoba, która poprzez rekomendację dokonała skupu telefonu komórkowego i jednocześnie: jest osobą fizyczną która ukończyła 18 lat, jest uprawniona do sprzedaży telefonu komórkowego, nigdy wcześniej nie skorzystała z innej rekomendacji serwisu skup-telefonow.eu, nigdy wcześniej nie była klientem portalu www.skup-telefonow.eu
7. Rekomendacja: zwana także poleceniem, polecenie serwisu przez Uczestnika za pośrednictwem funkcjonalności serwisu skup-telefonow.eu Osobom nie będącym klientami portalu skup-telefonow.eu
8. Skuteczne polecenie: Skutecznym poleceniem nazywamy skup sfinalizowany dokonany przez odbiorcę rekomendacji.

§ 3
Uczestnicy

1. Uczestnikiem niniejszego programu partnerskiego może być osoba fizyczna, prowadząca lub nie prowadząca działalności gospodarczej będąca obywatelem Polski.
2. Uczestnik musi być zarejestrowany w serwisie www.skup-telefonow.eu, jednak nie musi być klientem serwisu w zakresie sprzedaży telefonów komórkowych. Użytkownik może pełnić rolę polecającego serwis nie będąc wcześniej stroną transakcji kupna sprzedaży w Moby.pl.
3. Podmioty określone w pkt. 1 muszą mieć miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Uczestnikiem może być tylko osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyła 18 lat.
5. Użytkownik oświadcza że podane dane przy procesie rejestracyjnym są danymi rzeczywistymi.

§ 4
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy są działania promocyjne na rzecz portalu www.skup-telefonow.eu, wykonywane za pośrednictwem narzędzi udostępnionych Uczestnikom programu „Polecaj i zarabiaj” opisane w pkt. 2 § 4.
2. Uczestnik serwisu www.skup-telefonow.eu korzystający z programu „Polecaj i zarabiaj” ma do dyspozycji narzędzia do promowania serwisu, udostępnione przez administratora serwisu firmę Moby.pl. Narzędziami są:
2.1. Polecanie serwisu znajomym przez aplikację facebook.
Uczestnik może polecić serwis za pomocą własnego konta na facebook'u poprzesz: wysłanie automatycznej prywatnej wiadomości do znajomych, zapostowanie wiadomości na osi czasu Swojej lub znajomego, udostępnienie postu o skupie telefonów komórkowych danej grupie lub udostępnienie tekstu na stronie którą zarządzasz. Wysyłana wiadomość będzie zawierała bezpośredni link przenoszący na stronę logowania oraz kod promocyjny dzięki któremu, osoba otrzymująca wiadomość, otrzymuje bonus w wysokości 10% wartości sfinalizowanego zlecenia sprzedaży. Bonus obowiązuje tylko i wyłącznie przy sprzedaży telefonów używanych.
2.2. Polecenie serwisu znajomych poprzez adresy e-mail.
Uczestnik wybierając metodę polecenia poprzez wiadomość e-mail, musi wpisać lub zaimportować listę maili znajomych do specjalnie przygotowanego formularza. Po zakończeniu tej operacji następuje wysyłanie wiadomości email na wskazane adresy mailowe. Wiadomości zawiera bezpośredni link przenoszący na stronę logowania oraz kod promocyjny dzięki któremu, osoba otrzymująca wiadomość, otrzymuje bonus w wysokości 10% wartości sfinalizowanego zlecenia sprzedaży. Bonus obowiązuje tylko i wyłącznie przy sprzedaży telefonów używanych.
3. Uczestnik polecając serwis za pośrednictwem facebook'a lub wiadomości e-mail oświadcza iż robi to dobrowolnie oraz za zgodą właścicieli kont na facebooku lub kont e-mail, którym zamierza wysłać wiadomość promującą serwis www.skup-telefonow.pl


§ 5 Czas trwania Programu
Program trwa od 01.12.2014 roku do odwołania.

§ 6
Procedura zawarcia i realizacji umowy w ramach programu poleceń

1. Każdy użytkownik serwisu www.skup-telefonow.eu może zawrzeć umowę z Moby.pl Sp. z o.o. W ramach programu poleceń.
2. Aby wziąć udział w programie poleceń należy posiadać konto w serwisie www.skup-telefonow.eu oznaczone loginem i zabezpieczone hasłem.
3. Po zalogowaniu na stronie www.skup-telefonow.eu należy otworzyć zakładkę „profil” a następnie wcisnąć przycisk „Polecaj i zarabiaj”. Na ekranie zostaną wyświetlone dwa sposoby na polecenie serwisu skup-telefonow.eu, polecenie za pośrednictwem własnego konta Facebook lub wysłanie zaproszenia w postaci wiadomości e-mail na podane podane przez Użytkownika adresy.
4. Po wyborze jednego z dwóch sposobów i zaakceptowaniu listy dystrybucyjnej wiadomość jest wysyłana automatycznie do osób wskazanych przez Użytkownika. Wiadomość jest personalizowana, co oznacza iż w wiadomości polecającej wyraźnie jest wskazane od kogo polecenie zostało wysłane.
5. Wiadomości są wysyłane z serwerów na których zainstalowany jest serwis www.skup-telefonow.eu.
6. Po wysłaniu polecenia, poprzez wiadomość mailową, Użytkownik może monitorować skuteczność wysłanych wiadomości. W zakładce „Statystyki” Użytkownik może zobaczyć który adres mailowy, do którego zostało wysłane polecenie, założył konto w serwisie oraz na jaką kwotę sfinalizował zlecenia sprzedaży.
7. Po sfinalizowaniu zleceń sprzedaży na konto polecającego naliczona jest prowizja za polecenie, zgodnie z Tabelą prowizji.
8. Wypłatę można zrealizować gdy aktualne saldo jest wyższe niż 20 zł. Gdy saldo przekroczy wartość 2000 zł. Kwota ta zostanie automatycznie zgłoszona do wypłaty. Prowizję można również doliczyć do kwoty sprzedawanego telefonu w serwisie, zaznaczając checkbox „wypłać moje prowizje z poleceń z wartością skupu” . Po zaznaczeniu tej opcji kwota z prowizji zostanie doliczona do kwoty uzyskanej za sprzedaż telefonu komórkowego w serwisie skup-telefonow.pl 9. Środki z tytułu prowizji będą wypłacane w terminie 7 dni od zgłoszenia chęci wypłaty oraz uzupełnienia dokumentów nadesłanych przez Moby.pl. Moby wystąpi do Uczestnika z prośbą o podpisanie regulaminu i wysłanie go na adres siedziby Moby.pl oraz uzupełnienie podania z danymi:
imię i nazwisko
pesel
adres
urząd skarbowy
skan dowodu osobistego
nr rachunku bankowego


Prowizja z tytułu poleceń, która nie zostanie wypłacona, przez okres 1 roku od ostatniej naliczonej prowizji, zostaje anulowana.
10. Akceptacja niniejszego regulaminu oraz nadesłanie dokumentów o któych mowa w § 6 pkt. 9, jest traktowana jako podpisanie umowy ze spółką Moby.pl Sp. z o.o. w ramach której użytkownik świadczy usługi marketingowe.

 

§ 7
Prowizje

1. Prowizja przyznawana jest zgodnie z tabelą prowizji umieszczoną w regulaminie (§8 )
2. Prowizje naliczane są jedynie za sfinalizowane zlecenia sprzedaży Odbiorcy Rekomendacji.
3. Premia naliczana jest do trzeciego poziomy powiązania, czyli uczestnik będzie miał naliczane prowizje od skupów odbiorców rekomendacji wysłanych nie tylko bezpośrednio od niego. Schemat naliczania prowizji poniżej:


Objaśnienia do schematu:
Załóżmy że każdy uczestnik ze schematu dokonał sprzedaży telefonu w serwisie. Wszyscy Uczestnicy są powiązani bezpośrednio lub pośrednio z głównym uczestnikiem U. Uczestnik U będzie otrzymywał prowizję aż do 3 poziomu powiązań czyli od uczestników:
Poziom I: U1,1; U1,2
Poziom II: U2,1; U2,2; U2,3; U2,4
Poziom III: U3,1; U3,2; U3,3; U3,4; U3,5; U3,6; U3,7; U3,8;
Uczestnicy z poziomy 4 i 5 nie zarabiają już na uczestnika głównego, ale zarabiają na uczestników powiązanych na 3 poziomy w górę.
Biorąc pod uwagę Uczestnika U2,1 to naliczana jest mu prowizja za sprzedaż uczestników:
Pioziom I: U3,1; U3,2
Poziom II: U4,1
Poziom III: U5,1
4. Prowizja naliczana jest na podstawie tabeli prowizji (§8). Podstawą naliczanej prowizji jest końcowa wartość zlecenia sfinalizowanego, bez ujmowania kosztów transportu.

5. Prowizje będą wypłacane w polskich złotych, na rachunek bankowy założony w polskim banku.

6. Moby.pl zastrzega sobie prawo do zmian w Tabeli prowizji. O zmianach uczestnicy będą powiadamiani najpóźniej na 14 dni od ich wprowadzenia.

§ 8
Tabela prowizji


Prowizję dzielimy na dwa rodzaje.
I) opłata stała naliczana tylko na poziomie I


II) Opłata prowizyjna naliczana na wszystkich poziomach powiązań

 

§ 9
Regulacje podatkowe


1. Do końca lutego, roku następnego po dokonaniu wypłaty z tytułu poleceń, Moby zobowiązuje się do wysłania Uczestnikowi oraz Odpowiedniemu Urzędowi Skarbowemu informację o dochodach związanych z działaniami rekomendacyjnymi serwis www.skup-telefonow.eu.
2. Uczestnik ma obowiązek odprowadzić podatek dochodowy z tytułu dochodów osiągniętych przy współpracy z firmą Moby.pl.